สุคนธีรวิทย์รุ่น 12

Avatar

นายจิรัฐกาล รอดภัยปวง

×

นายจิรัฐกาล รอดภัยปวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นายปรเมษฐ์ กิ่งทอง

×

นายปรเมษฐ์ กิ่งทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวผกาพร ไทยสง

×

นางสาวผกาพร ไทยสง


สอบติด 1 คณะ

-คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(การวิจัยทางสังคม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(การวิจัยทางสังคม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายณัฐภัทร น้อยพิทักษ์

×

นายณัฐภัทร น้อยพิทักษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวสิริกร ดุสฎีกาญจน

×

นางสาวสิริกร ดุสฎีกาญจน


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายรัชต์พล พูลสวัสดิ์

×

นายรัชต์พล พูลสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวอรนุช นรินทร์นอก

×

นางสาวอรนุช นรินทร์นอก


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นางสาวสหัสพร ประสบพิบูล

×

นางสาวสหัสพร ประสบพิบูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวศศิดามาศ สุภาวงค์

×

นางสาวศศิดามาศ สุภาวงค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกนกวรรณ ลาพร

×

นางสาวกนกวรรณ ลาพร


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวศุภสุดา สุดประเสริฐ

×

นางสาวศุภสุดา สุดประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวจิดาภา กิจสวัสดิ์

×

นางสาวจิดาภา กิจสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวสุกานดา บำรุงภักดี

×

นางสาวสุกานดา บำรุงภักดี


สอบติด 2 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นายธนภัทร์ ขาวสำอางค์

×

นายธนภัทร์ ขาวสำอางค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นายนฤพนธ์ เปียถนอม

×

นายนฤพนธ์ เปียถนอม


สอบติด 1 คณะ

-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเรียน

เลือกเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา

Avatar

นายธนโชติ อุดมโภชน์

×

นายธนโชติ อุดมโภชน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายเกียรติชัย ลิ้มสงวน

×

นายเกียรติชัย ลิ้มสงวน


สอบติด 1 คณะ

- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนภูมิ ด้วงไข่

×

นายธนภูมิ ด้วงไข่


สอบติด 5 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายพชร์วรรษ วรธนกุล

×

นายพชร์วรรษ วรธนกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)มหาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)มหาลัยมหิดล

Avatar

นายณัฐเกียรติ เนตรประภา

×

นายณัฐเกียรติ เนตรประภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนดล สวัสดิยากร

×

นายธนดล สวัสดิยากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายชินกฤต หรือตระกูล

×

นายชินกฤต หรือตระกูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายกชรัตน์ บัวทอง

×

นายกชรัตน์ บัวทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวณัฐชา ขันฮะ

×

นางสาวณัฐชา ขันฮะ


สอบติด 3 คณะ

-โครงการรับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ. วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย วท.บ 4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย วท.บ 4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวโอปอ แจ่มจำรัส

×

นางสาวโอปอ แจ่มจำรัส


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวพิยดา แซ่อัง

×

นางสาวพิยดา แซ่อัง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวพณิชา อยู่รุ่ง

×

นางสาวพณิชา อยู่รุ่ง


สอบติด 4 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวสิกมลวรรณ ภู่มาลี

×

นางสาวสิกมลวรรณ ภู่มาลี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวนงนภัส ผิวเกลี้ยง

×

นางสาวนงนภัส ผิวเกลี้ยง


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์-วศ.บ. 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์-วศ.บ. 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวณัฐฐา แก้วประชา

×

นางสาวณัฐฐา แก้วประชา


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวบุษยมาส เดชเพชร

×

นางสาวบุษยมาส เดชเพชร


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวณัฐธยาน์ เหล่าสมาธิกุล

×

นางสาวณัฐธยาน์ เหล่าสมาธิกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวสมฤดี สายรวมญาติ

×

นางสาวสมฤดี สายรวมญาติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Avatar

นางสาวพชรมน ลือกำลัง

×

นางสาวพชรมน ลือกำลัง


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหาร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหาร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Avatar

นางสาวอธิชา พรพัฒนกุลชัย

×

นางสาวอธิชา พรพัฒนกุลชัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวภาคิไนย ธัญยนพพร

×

นางสาวภาคิไนย ธัญยนพพร


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวสราลี กิจบุญชู

×

นางสาวสราลี กิจบุญชู


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาววรัศมิ์พัณ เนียมหอม

×

นางสาววรัศมิ์พัณ เนียมหอม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวธัญญ์ธิดี สิริธณวัลก์

×

นางสาวธัญญ์ธิดี สิริธณวัลก์


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Avatar

นายวรัญญู เหมะธุลิน

×

นายวรัญญู เหมะธุลิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายณัฐวุฒิ ยุรชาติ

×

นายณัฐวุฒิ ยุรชาติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวธนภร เธียรประภา

×

นางสาวธนภร เธียรประภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวธัญชนก โรจน์ขจรเกียรติ

×

นางสาวธัญชนก โรจน์ขจรเกียรติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวรักติบูล บูชา

×

นางสาวรักติบูล บูชา


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวกานต์ชนก เหล่างาม

×

นางสาวกานต์ชนก เหล่างาม


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายภูมภัสส์ อัครชัยสิริลาภ

×

นายภูมภัสส์ อัครชัยสิริลาภ


สอบติด 9 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดทุน กพ

-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

-คณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์(โครงการ พสวท.)4สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาตร์ โครงการ พสวท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายธนาพงศ์ นิธินนท์

×

นายธนาพงศ์ นิธินนท์


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายณัฐพัชร์ ศศิยศพงศ์

×

นายณัฐพัชร์ ศศิยศพงศ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

-คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นายจิรัฏฐ์ เหลียวตระกูล

×

นายจิรัฏฐ์ เหลียวตระกูล


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายอรรถพล ซื่อดี

×

นายอรรถพล ซื่อดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายปฏิภาณ มีอยู่เต็ม

×

นายปฏิภาณ มีอยู่เต็ม


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายศุภวิชญ์ คิ้มแหน

×

นายศุภวิชญ์ คิ้มแหน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายศุภมิตร ไกรตะนะ

×

นายศุภมิตร ไกรตะนะ


สอบติด 2 คณะ

-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลือกเรียน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายธิติ สุขเจริญ

×

นายธิติ สุขเจริญ


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายธนโชติ ไพบูลย์วณิชย์กิจ

×

นายธนโชติ ไพบูลย์วณิชย์กิจ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายกัณฑ์ภูมิ สาตรพันธุ์

×

นายกัณฑ์ภูมิ สาตรพันธุ์


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายปกรณ์ อภิรักษ์ขิต

×

นายปกรณ์ อภิรักษ์ขิต


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติ มหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นายพสุธร กู่สันเทียะ

×

นายพสุธร กู่สันเทียะ


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายประชาธิป บุญน่วม

×

นายประชาธิป บุญน่วม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายสิริพงศ์ สงวนพานิช

×

นายสิริพงศ์ สงวนพานิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Avatar

นายจักรกฤษณ์ กล่อมสวัสดิ์

×

นายจักรกฤษณ์ กล่อมสวัสดิ์


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบิน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

-คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายชลสิทธิ์ หมู่วิเศษ

×

นายชลสิทธิ์ หมู่วิเศษ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาลัยศิลปากร

Avatar

นายพีรพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล

×

นายพีรพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายกัปตัน ปฐมสาธิต

×

นายกัปตัน ปฐมสาธิต


สอบติด 1 คณะ

-คณะดิจิทัลมีเดียเเละศิลปะภาพยนต์ ภาควิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะดิจิทัลมีเดียเเละศิลปะภาพยนต์ ภาควิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายจักรพันธ์ ดำเนินภัณฑ์

×

นายจักรพันธ์ ดำเนินภัณฑ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายจักริน ยงยุทธวิชัย

×

นายจักริน ยงยุทธวิชัย


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์-ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์-ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายกฤตเมธ มนเทียรกุล

×

นายกฤตเมธ มนเทียรกุล


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกวิศวกรรมนาโนและอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายพงศ์ศิริ พัฒนพร้อมสุข

×

นายพงศ์ศิริ พัฒนพร้อมสุข


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายศิรวิชญ์ ชิ้นฮะง้อ

×

นายศิรวิชญ์ ชิ้นฮะง้อ


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นายรชต ประทุมพวง

×

นายรชต ประทุมพวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายณัฏฐชัย ปักษาสุข

×

นายณัฏฐชัย ปักษาสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายสหัสวรรษ พิรัชวิสุทธิ์

×

นายสหัสวรรษ พิรัชวิสุทธิ์


สอบติด 3 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายชินภัทร อินทรสมบูรณ์

×

นายชินภัทร อินทรสมบูรณ์


สอบติด 2 คณะ

-บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

Avatar

นายชลสิทธิ์ ถาวรวิสุทธิ์สกุล

×

นายชลสิทธิ์ ถาวรวิสุทธิ์สกุล


สอบติด 2 คณะ

-คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายธิปก ยิ้มดี

×

นายธิปก ยิ้มดี


สอบติด 3 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายปภาวิน จันทร์จารุภัค

×

นายปภาวิน จันทร์จารุภัค


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายวิศวกร อังศุภากร

×

นายวิศวกร อังศุภากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายชวภัทร ศุภวิทยามงคล

×

นายชวภัทร ศุภวิทยามงคล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายสิทธิกร รู้อ่าน

×

นายสิทธิกร รู้อ่าน


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (สิ่งทอ/แฟชั่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (สิ่งทอ/แฟชั่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายธัชพันธุ์ อภิวิชญ์ชลชาติ

×

นายธัชพันธุ์ อภิวิชญ์ชลชาติ


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายบุรพัชร์ สุขเนียม

×

นายบุรพัชร์ สุขเนียม


สอบติด 2 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย “โครงการครูคืนถิ่น เรียนจบพร้อมบรรจุ” มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

- คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย “โครงการสืบสานภาษาไทย” มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย “โครงการครูคืนถิ่น เรียนจบพร้อมบรรจุ” มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายศิรชัช อ่ำหนองโพ

×

นายศิรชัช อ่ำหนองโพ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายสิริมงคล ใจตรง

×

นายสิริมงคล ใจตรง


สอบติด 2 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค / รับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายรุ่งศีล ดาวเรือง

×

นายรุ่งศีล ดาวเรือง


สอบติด 4 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเเละอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายปวริศ มงคลธนตระกูล

×

นายปวริศ มงคลธนตระกูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายศุภกฤษ อัคคีเดช

×

นายศุภกฤษ อัคคีเดช


สอบติด 3 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายธนดล มเหศศิริ

×

นายธนดล มเหศศิริ


สอบติด 2 คณะ

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายรัฐภูมิ โสวิภา

×

นายรัฐภูมิ โสวิภา


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โครงการเพิ่ม) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายพุทธวัฒน์ เครือวัลย์ภากร

×

นายพุทธวัฒน์ เครือวัลย์ภากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายอดิศร ขุนณรงค์

×

นายอดิศร ขุนณรงค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนวิทย์ อินทร์ผึ้ง

×

นายธนวิทย์ อินทร์ผึ้ง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายพงษ์พิพัฒน์ สกุลตันเจริญชัย

×

นายพงษ์พิพัฒน์ สกุลตันเจริญชัย


สอบติด 4 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะกายภาพบำบัด สาขา กิจกรรมบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายภูริช โพธิ์ไอยรา

×

นายภูริช โพธิ์ไอยรา


สอบติด 2 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายพีระพัฒน์ จีนหลี

×

นายพีระพัฒน์ จีนหลี


สอบติด 6 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กโทรนิกส์กำลัง เเละพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กโทรนิกส์กำลัง เเละพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายกษิดิศ ศิลาถาวรวงษ์

×

นายกษิดิศ ศิลาถาวรวงษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายจิรพัฒน์ กัลยาวุฒิพงศ์

×

นายจิรพัฒน์ กัลยาวุฒิพงศ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายวีรวัฒน์ นิลประพันธุ์

×

นายวีรวัฒน์ นิลประพันธุ์


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายนพเดช นาคศรีสังข์

×

นายนพเดช นาคศรีสังข์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายจิรภัทร์ ทวีวงษ์

×

นายจิรภัทร์ ทวีวงษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายประนาท บุญช่วย

×

นายประนาท บุญช่วย


สอบติด 3 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวปัทมาพร เอี้ยงอารีย์

×

นางสาวปัทมาพร เอี้ยงอารีย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Avatar

นางสาวปนัดดา เฟื่องบางหลวง

×

นางสาวปนัดดา เฟื่องบางหลวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวกนกธร สูญสิ้นภัย

×

นางสาวกนกธร สูญสิ้นภัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวฐิตาภรณ์ ชิตสุริยวนิช

×

นางสาวฐิตาภรณ์ ชิตสุริยวนิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวบุญญิสา เฮี้ยนชาศรี

×

นางสาวบุญญิสา เฮี้ยนชาศรี


สอบติด 4 คณะ

-คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

-คณะศึกษาศาสตร์และพัฒศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวสุธาสิณี เหลืองเจริญ

×

นางสาวสุธาสิณี เหลืองเจริญ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวเปมิกา คณาวงศ์

×

นางสาวเปมิกา คณาวงศ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลือกเรียน

-คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Avatar

นางสาวอภิชญา วัฒนะนนท์ชัย

×

นางสาวอภิชญา วัฒนะนนท์ชัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวนันทวดี ประสมแก้ว

×

นางสาวนันทวดี ประสมแก้ว


สอบติด 1 คณะ

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวนิชาภา จงจิตต์

×

นางสาวนิชาภา จงจิตต์


สอบติด 2 คณะ

-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาลัยสงขลานครินทร์

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Avatar

นางสาวพิชญาภัค ภูศรี

×

นางสาวพิชญาภัค ภูศรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวปภาวรินทร์ เมืองนก

×

นางสาวปภาวรินทร์ เมืองนก


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาววิชชาลัย เฮ้งไพบูลย์

×

นางสาววิชชาลัย เฮ้งไพบูลย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ(การจัดการ) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ(การจัดการ) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวไพลิน รัตนสูงเนิน

×

นางสาวไพลิน รัตนสูงเนิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวศิรภัสสร ลิ้มสุวรรณ์

×

นางสาวศิรภัสสร ลิ้มสุวรรณ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวรุ่งนภา ลำวิไล

×

นางสาวรุ่งนภา ลำวิไล


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวรุ่งนภา คงมณี

×

นางสาวรุ่งนภา คงมณี


สอบติด 2 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวเกวลิน แก้วสุขแท้

×

นางสาวเกวลิน แก้วสุขแท้


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวนัชชา สายสว่าง

×

นางสาวนัชชา สายสว่าง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวรสรินทร์ สินสงบ

×

นางสาวรสรินทร์ สินสงบ


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวกุลจิรา อาจชน

×

นางสาวกุลจิรา อาจชน


สอบติด 2 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวสุภัสสรา ยางสูง

×

นางสาวสุภัสสรา ยางสูง


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวทอปัด ลาภจารุวัชร์

×

นางสาวทอปัด ลาภจารุวัชร์


สอบติด 2 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลือกเรียน

-คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Avatar

นางสาวณัฐชยา นาคขำ

×

นางสาวณัฐชยา นาคขำ


สอบติด 6 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์(โควต้า 28 จังหวัด) (โครงการเพิ่มพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์(โครงการ พสวท.)4สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวฤทัยทิพย์ เจริญลาภ

×

นางสาวฤทัยทิพย์ เจริญลาภ


สอบติด 3 คณะ

-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวทยิดา ระวิสะญา

×

นางสาวทยิดา ระวิสะญา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวอาภารัตน์ หอมกระจ่าง

×

นางสาวอาภารัตน์ หอมกระจ่าง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวธันยนันท์ หาดี

×

นางสาวธันยนันท์ หาดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกนกวรรณ พุ่มพูล

×

นางสาวกนกวรรณ พุ่มพูล


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวกุลกัญญา โพธิ์ศรีดา

×

นางสาวกุลกัญญา โพธิ์ศรีดา


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกนกพร วงศ์สานุภา

×

นางสาวกนกพร วงศ์สานุภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวณิชาภัทร สุขทอง

×

นางสาวณิชาภัทร สุขทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวณัฐชาธร ศีลวัตพงศ์

×

นางสาวณัฐชาธร ศีลวัตพงศ์


สอบติด 4 คณะ

-Business Administration(International Business) Mahidol University International College

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวมนชิตา ติรวิบูลย์

×

นางสาวมนชิตา ติรวิบูลย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณัฎฐณิชา แสงจันทร์

×

นางสาวณัฎฐณิชา แสงจันทร์


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวพรนภัส สุวรรณประเสริฐ

×

นางสาวพรนภัส สุวรรณประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวณิชากร ยอดชัยพฤกษ์

×

นางสาวณิชากร ยอดชัยพฤกษ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวกิติมา จันทร์จารุวัฒน์

×

นางสาวกิติมา จันทร์จารุวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นางสาวปรายฟ้า วีระอมรกุล

×

นางสาวปรายฟ้า วีระอมรกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวพชรมน หวังดี

×

นางสาวพชรมน หวังดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายสราวุฒิ รัตนรักษา

×

นายสราวุฒิ รัตนรักษา


สอบติด 1 คณะ

-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเรียน

เลือกเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา

Avatar

นายอนันต์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ

×

นายอนันต์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ


สอบติด 2 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย และความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย และความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวรัตนากร เนียระสะ

×

นางสาวรัตนากร เนียระสะ


สอบติด 4 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เอกวิชาอุปกรณ์การแพทย์(โครงการสมทบพิเศษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวนิรันดา มานะจิตร์พันธ์

×

นางสาวนิรันดา มานะจิตร์พันธ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวณัฐกานต์ ฉัตรมงคลรัตน์

×

นางสาวณัฐกานต์ ฉัตรมงคลรัตน์


สอบติด 5 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

-คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะกายภาพบำบัด(กิจกรรมบำบัด)มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณัฏฐ์ญาตา ไตรนิธิพร

×

นางสาวณัฏฐ์ญาตา ไตรนิธิพร


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวศุภิสรา แสงโสภิต

×

นางสาวศุภิสรา แสงโสภิต


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายแทนไท ระวิวงษ์สุรการ

×

นายแทนไท ระวิวงษ์สุรการ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

Avatar

นายพีรพัฒน์ ปานปรีดา

×

นายพีรพัฒน์ ปานปรีดา


สอบติด 4 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะการจัดการโลจิสติกส์เเละการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาวิชาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาวิชาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายไชยวัฒน์ วุ่นบำรุง

×

นายไชยวัฒน์ วุ่นบำรุง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายปริตต์ ศรีปาน

×

นายปริตต์ ศรีปาน


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายเชษฐพงษ์ จันทร์เจริญ

×

นายเชษฐพงษ์ จันทร์เจริญ


สอบติด 5 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการทุน พสวท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายคณิน ขุนบุญยัง

×

นายคณิน ขุนบุญยัง


สอบติด 1 คณะ

-โรงเรียนจ่าอากาศ เลือกเรียน

เลือกเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ

Avatar

นายธีรุตม์ วันขวัญ

×

นายธีรุตม์ วันขวัญ


สอบติด 1 คณะ

-หลักสูตรเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นายวริศนันท์ โรจนสุนันท์

×

นายวริศนันท์ โรจนสุนันท์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายธนชาต อมรธำรงเวช

×

นายธนชาต อมรธำรงเวช


สอบติด 3 คณะ

-คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายภูวนาถ คีรินทร์ภราดร

×

นายภูวนาถ คีรินทร์ภราดร


สอบติด 2 คณะ

-คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายจักรี เสือกงลาด

×

นายจักรี เสือกงลาด


สอบติด 3 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-นายช่างบำรุงอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายธณา สุวรรณประภา

×

นายธณา สุวรรณประภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายชลัช อังศุธรธนวัฒน์

×

นายชลัช อังศุธรธนวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Avatar

นายพลภัทร์ รัตนสิริรัตน์

×

นายพลภัทร์ รัตนสิริรัตน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาววัตถาภรณ์ นาคสู่สุข

×

นางสาววัตถาภรณ์ นาคสู่สุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวนภัสนันท์ เทพกิจ

×

นางสาวนภัสนันท์ เทพกิจ


สอบติด 1 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวฐาปนี แข่งเพ็ญแข

×

นางสาวฐาปนี แข่งเพ็ญแข


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาววนิชพร มาสมบูรณ์

×

นางสาววนิชพร มาสมบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวนงนภัส โกมลมณี

×

นางสาวนงนภัส โกมลมณี


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวณิชารีย์ ชุนถนอม

×

นางสาวณิชารีย์ ชุนถนอม


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวธนัชพร ไทยประสานทรัพย์

×

นางสาวธนัชพร ไทยประสานทรัพย์


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวอารยา คงเขียว

×

นางสาวอารยา คงเขียว


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นางสาวกรรณิการ์ ชำนิไกร

×

นางสาวกรรณิการ์ ชำนิไกร


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวสุชาตา ปุลิสัจจะ

×

นางสาวสุชาตา ปุลิสัจจะ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (Industrial Mathematics) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (Industrial Mathematics) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวปิยมาส ยรรยงค์

×

นางสาวปิยมาส ยรรยงค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณัฐณิชา เปรมัษเฐียร

×

นางสาวณัฐณิชา เปรมัษเฐียร


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวอภิชญาภา สงวนพานิช

×

นางสาวอภิชญาภา สงวนพานิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ