สุคนธีรวิทย์รุ่น 13

Avatar

นายจิรภัทร ศักดิ์ภัทรกุล

×

นายจิรภัทร ศักดิ์ภัทรกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายทนุพงษ์ แก้วบุบผา

×

นายทนุพงษ์ แก้วบุบผา


สอบติด 1 คณะ

-สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายพงษ์กฤต ทองแท้

×

นายพงษ์กฤต ทองแท้


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นายธนกฤต แก้วสมบูรณ์

×

นายธนกฤต แก้วสมบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นางสาวภัตติมา พึ่งประชา

×

นางสาวภัตติมา พึ่งประชา


สอบติด 2 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นางสาวญาณสิรี โกธรรม

×

นางสาวญาณสิรี โกธรรม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Avatar

นางสาวสุพิชชา กงประดิษฐ์

×

นางสาวสุพิชชา กงประดิษฐ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาววัชรี เกิดศรีพันธ์

×

นางสาววัชรี เกิดศรีพันธ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวพีระภรณ์ ทศพร

×

นางสาวพีระภรณ์ ทศพร


สอบติด 2 คณะ

-วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

-วิศวกรรมเครื่องกล สาขายานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นางสาวนราวรรณ อภิธรรมสถาพร

×

นางสาวนราวรรณ อภิธรรมสถาพร


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวพรจิรา จรดล

×

นางสาวพรจิรา จรดล


สอบติด 2 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายธนากร เพชรพรศิริกุล

×

นายธนากร เพชรพรศิริกุล


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวสุชัญญา แก้วสมบูรณ์

×

นางสาวสุชัญญา แก้วสมบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพัฒนวดี สรโยธิน

×

นางสาวพัฒนวดี สรโยธิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวอมรรัตน์ บุญโพธิ์แก้ว

×

นางสาวอมรรัตน์ บุญโพธิ์แก้ว


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายไพศาล ซีประเสริฐ

×

นายไพศาล ซีประเสริฐ


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายณัฐนันท์ เจี๊ยะรักษา

×

นายณัฐนันท์ เจี๊ยะรักษา


สอบติด 1 คณะ

-พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า

Avatar

นายธนวัฒน์ น้อยหล่อโพธิ์

×

นายธนวัฒน์ น้อยหล่อโพธิ์


สอบติด 2 คณะ

-หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นายพรชัย นุ่มวงศ์

×

นายพรชัย นุ่มวงศ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน) เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน)

Avatar

นายวิชยุตม์ เฮี้ยนชาศรี

×

นายวิชยุตม์ เฮี้ยนชาศรี


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายพีรพงศ์ นิลดำ

×

นายพีรพงศ์ นิลดำ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพรณภัทร พรเลิศพงศ์

×

นางสาวพรณภัทร พรเลิศพงศ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวธนกาญจน์ สุขสำราญ

×

นางสาวธนกาญจน์ สุขสำราญ


สอบติด 2 คณะ

-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Avatar

นางสาวณัฐรดา อมรรัตนเกศ

×

นางสาวณัฐรดา อมรรัตนเกศ


สอบติด 1 คณะ

-คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวอารียา ฉิมกล่อม

×

นางสาวอารียา ฉิมกล่อม


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

Avatar

นายภูมิพัฒณ์ เขมวราภรณ์

×

นายภูมิพัฒณ์ เขมวราภรณ์


สอบติด 1 คณะ

-สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเรียน

เลือกเรียน สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา

Avatar

นายธนพล จาดคล้าย

×

นายธนพล จาดคล้าย


สอบติด 1 คณะ

-Hotel Management - International College Suan Sunandha Rajabhat University เลือกเรียน

เลือกเรียน Hotel Management - International College Suan Sunandha Rajabhat University

Avatar

นายณัฐดนัย นาควงศ์วานกุล

×

นายณัฐดนัย นาควงศ์วานกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายนราวิชญ์ ชัยศิลปีชีวะ

×

นายนราวิชญ์ ชัยศิลปีชีวะ


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวกฤตยา ด้วงพูล

×

นางสาวกฤตยา ด้วงพูล


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวนันธิภัคค์ ดวงผาสุข

×

นางสาวนันธิภัคค์ ดวงผาสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวสกาวรัตน์ บัวผัน

×

นางสาวสกาวรัตน์ บัวผัน


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพัชรพร ประเสริฐสันเทียะ

×

นางสาวพัชรพร ประเสริฐสันเทียะ


สอบติด 1 คณะ

-กายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน กายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายบัณฑิต ศิริเสรี

×

นายบัณฑิต ศิริเสรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ(นานาชาติ) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ(นานาชาติ) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายอภิชัย รุจิฤทธิ์

×

นายอภิชัย รุจิฤทธิ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

-คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวเกวลี มีบุญญา

×

นางสาวเกวลี มีบุญญา


สอบติด 5 คณะ

-คณะทันตแพทยศาสตร์ Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

-คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล

เลือกเรียน คณะทันตแพทยศาสตร์ Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Avatar

นางสาวรัตนมน สถิรวัฒนานนท์

×

นางสาวรัตนมน สถิรวัฒนานนท์


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวประกายเพชร ประสานดี

×

นางสาวประกายเพชร ประสานดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวดุสิตา ธัมปราชญ์

×

นางสาวดุสิตา ธัมปราชญ์


สอบติด 2 คณะ

-Bachelor of management (B.M.) International Hospitality Management Mahidol University International College (MUIC) เลือกเรียน

-Hotel Management International College Suan Sunandha Rajabhat University

เลือกเรียน Bachelor of management (B.M.) International Hospitality Management Mahidol University International College (MUIC)

Avatar

นายวรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิกุล

×

นายวรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นางสาวธัญพิชชา เมฆสุข

×

นางสาวธัญพิชชา เมฆสุข


สอบติด 2 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

Avatar

นายณัทภพ สุขประเสริฐ

×

นายณัทภพ สุขประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวภัคจิรา เพศประเสริฐ

×

นางสาวภัคจิรา เพศประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวศศิภารัตน์ ธรรมชนะเลิศ

×

นางสาวศศิภารัตน์ ธรรมชนะเลิศ


สอบติด 1 คณะ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวเนติพร บุญรักษา

×

นางสาวเนติพร บุญรักษา


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายสมชาย จะแส

×

นายสมชาย จะแส


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายเขมทัต ศรีสุจริตพานิช

×

นายเขมทัต ศรีสุจริตพานิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนวัฒน์ ศรีวัณโณ

×

นายธนวัฒน์ ศรีวัณโณ


สอบติด 1 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายภาณุพงษ์ อักษรศรี

×

นายภาณุพงษ์ อักษรศรี


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายธีรภัทร ประทุมแก้ว

×

นายธีรภัทร ประทุมแก้ว


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายอัณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์

×

นายอัณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Avatar

นายอิณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์

×

นายอิณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์


สอบติด 2 คณะ

-วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Avatar

นายสิทธิพงษ์ ไตรสรณะกุล

×

นายสิทธิพงษ์ ไตรสรณะกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต กรุงเทพมหานครฯ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต กรุงเทพมหานครฯ

Avatar

นายกิตติ์พิเดช อนันต์ธรรมธัช

×

นายกิตติ์พิเดช อนันต์ธรรมธัช


สอบติด 1 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายนกร นิสยันต์

×

นายนกร นิสยันต์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายวชิรวิทย์ สายโนกาส

×

นายวชิรวิทย์ สายโนกาส


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายสิทธิโชค ชูประสูติ

×

นายสิทธิโชค ชูประสูติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นายธีรศักดิ์ มีสัตย์

×

นายธีรศักดิ์ มีสัตย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายณภัทร ชะฎาทอง

×

นายณภัทร ชะฎาทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์​และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ สาขาวิชาเทคโนโลยี​ชีวภาพ​ ม.ศิลปากร​ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์​และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ สาขาวิชาเทคโนโลยี​ชีวภาพ​ ม.ศิลปากร​

Avatar

นายธเนศ ทองดี

×

นายธเนศ ทองดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายอภิชิต แก่นงาม

×

นายอภิชิต แก่นงาม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายอภิชัย แก่นงาม

×

นายอภิชัย แก่นงาม


สอบติด 1 คณะ

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต เลือกเรียน

เลือกเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต

Avatar

นายฐรัฐกรณ์ มณีทิพย์

×

นายฐรัฐกรณ์ มณีทิพย์


สอบติด 1 คณะ

-พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชนาวีกรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชนาวีกรมเจ้าท่า

Avatar

นายรัชชานนท์ วัฒนาธนเกียรติ

×

นายรัชชานนท์ วัฒนาธนเกียรติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายยศธร เพ็งมา

×

นายยศธร เพ็งมา


สอบติด 1 คณะ

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(English Program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(English Program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายภพธร พัดเจริญ

×

นายภพธร พัดเจริญ


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายธนวุฒิ บุตรกตัญญู

×

นายธนวุฒิ บุตรกตัญญู


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปกร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายพงศ์ภัค วิจิตร

×

นายพงศ์ภัค วิจิตร


สอบติด 1 คณะ

-เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายภาสกร เอี้ยงปาน

×

นายภาสกร เอี้ยงปาน


สอบติด 3 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะบริหารธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

Avatar

นายหฤษฎ์ มนัสศรีสุขใส

×

นายหฤษฎ์ มนัสศรีสุขใส


สอบติด 2 คณะ

-Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Major in International Business Mahidol University International College (MUIC) เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Major in International Business Mahidol University International College (MUIC)

Avatar

นายพิชญพงษ์ เดชป้อง

×

นายพิชญพงษ์ เดชป้อง


สอบติด 1 คณะ

-สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายปรัชญา รัตนรักษา

×

นายปรัชญา รัตนรักษา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยึพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยึพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายจิรวัฒน์ อ่อนมาก

×

นายจิรวัฒน์ อ่อนมาก


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายเจตนิพัทธ์ พงษ์รักษา

×

นายเจตนิพัทธ์ พงษ์รักษา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายรณกร จันทราสกุล

×

นายรณกร จันทราสกุล


สอบติด 1 คณะ

-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายธวัชชัย หมื่นศักดิ์สุระ

×

นายธวัชชัย หมื่นศักดิ์สุระ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายพลภัทร ผุยรอด

×

นายพลภัทร ผุยรอด


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายศราวิณ ตันติภัณฑรักษ์

×

นายศราวิณ ตันติภัณฑรักษ์


สอบติด 1 คณะ

-พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

Avatar

นายศราวิช ตันติภัณฑรักษ์

×

นายศราวิช ตันติภัณฑรักษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

Avatar

นายนวพล ทรัพย์เปี่ยมสุข

×

นายนวพล ทรัพย์เปี่ยมสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายธีรภัทร อินทร์อุดม

×

นายธีรภัทร อินทร์อุดม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายณัฐภัทร มุมแดง

×

นายณัฐภัทร มุมแดง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายณัฐพนธ์ เชื้อไทย

×

นายณัฐพนธ์ เชื้อไทย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร​​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ วิทยาเขตกาญจนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร​​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ วิทยาเขตกาญจนบุรี

Avatar

นายกีรวุฒิ ทัพกรี

×

นายกีรวุฒิ ทัพกรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายชัยคุปต์ วงศ์กัณหา

×

นายชัยคุปต์ วงศ์กัณหา


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายรัฐคุณ พรยั่งยืน

×

นายรัฐคุณ พรยั่งยืน


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายภัคพล รุ่มนุ่ม

×

นายภัคพล รุ่มนุ่ม


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายอิทธินันท์ สุวรรณฤทธิ์

×

นายอิทธินันท์ สุวรรณฤทธิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายชิษณุวรรณรัตน์ โชติวรรธกวณิช

×

นายชิษณุวรรณรัตน์ โชติวรรธกวณิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายจิรวัฒน์ โกวิทเจริญวัฒน์

×

นายจิรวัฒน์ โกวิทเจริญวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายสหชัย เสนารักษ์

×

นายสหชัย เสนารักษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายธนินทร ห้อยมาลี

×

นายธนินทร ห้อยมาลี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวะอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวะอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายวิวรรธน์ เอกผาติ

×

นายวิวรรธน์ เอกผาติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระจันทร์

Avatar

นางสาวพรัฏฐา ปั้นประดับ

×

นางสาวพรัฏฐา ปั้นประดับ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์​ สาขาชีววิทยา​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์​ สาขาชีววิทยา​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวมณีกาญจน์ ตั้งสุทธิวงษ์

×

นางสาวมณีกาญจน์ ตั้งสุทธิวงษ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาวชนิษฐา โพธิ์เพชร์

×

นางสาวชนิษฐา โพธิ์เพชร์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวทิพอาภา คำฉ่ำ

×

นางสาวทิพอาภา คำฉ่ำ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

Avatar

นางสาวสุพรรษา ชูเจริญผล

×

นางสาวสุพรรษา ชูเจริญผล


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวปริษา ภูริฐานคุณ

×

นางสาวปริษา ภูริฐานคุณ


สอบติด 1 คณะ

-- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวภูริชญา คีรินทร์

×

นางสาวภูริชญา คีรินทร์


สอบติด 3 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(AVM) สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(AVM) สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นางสาวณัฐณิชา เกิดคล้าย

×

นางสาวณัฐณิชา เกิดคล้าย


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวพิชญ์สินี ไกรประวี

×

นางสาวพิชญ์สินี ไกรประวี


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวริญญ์นภัส วงศ์ทิพยโภคิน

×

นางสาวริญญ์นภัส วงศ์ทิพยโภคิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวพัทธวรรณ นราทอง

×

นางสาวพัทธวรรณ นราทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพิมพ์ทอง จิรวัฒนะไพศาล

×

นางสาวพิมพ์ทอง จิรวัฒนะไพศาล


สอบติด 3 คณะ

-โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า(ทุนเรียนดี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Avatar

นางสาวฐาปนีย์ ปฐมเอม

×

นางสาวฐาปนีย์ ปฐมเอม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นางสาวกัญจน์ชนิกา ศรีสวัสดิ์

×

นางสาวกัญจน์ชนิกา ศรีสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Avatar

นางสาวสิริลักษณ์ อินเหยี่ยว

×

นางสาวสิริลักษณ์ อินเหยี่ยว


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวกัญญ์วรา ทิมทอง

×

นางสาวกัญญ์วรา ทิมทอง


สอบติด 2 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

-คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาด มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาด มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาววารินทร์รัตน์ ชุมพล

×

นางสาววารินทร์รัตน์ ชุมพล


สอบติด 1 คณะ

-คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Avatar

นางสาวธัชชัญญา วงศาชโย

×

นางสาวธัชชัญญา วงศาชโย


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวฉัตรแก้ว เถียรถาวร

×

นางสาวฉัตรแก้ว เถียรถาวร


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการสัตวเเพทย์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการสัตวเเพทย์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวภทรพร อังกูรสุทธิพันธ์

×

นางสาวภทรพร อังกูรสุทธิพันธ์


สอบติด 1 คณะ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นางสาวอภิชญา เฉี้ยนเงิน

×

นางสาวอภิชญา เฉี้ยนเงิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ( นานาชาติ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ( นานาชาติ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวปลายฟ้า แก้วมณี

×

นางสาวปลายฟ้า แก้วมณี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวชนิสรา สหคำสิงห์นอก

×

นางสาวชนิสรา สหคำสิงห์นอก


สอบติด 1 คณะ

-Christchurch College of English New Zealand เลือกเรียน

เลือกเรียน Christchurch College of English New Zealand

Avatar

นางสาวธนัชพัฒชมน ธนพันท์ชยพล

×

นางสาวธนัชพัฒชมน ธนพันท์ชยพล


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาววรนิพิฐ มะเริงสิทธิ์

×

นางสาววรนิพิฐ มะเริงสิทธิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Avatar

นางสาวสรวีย์ สุขศิริ

×

นางสาวสรวีย์ สุขศิริ


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Avatar

นางสาวทยานิศวร์ อัครพงษ์กุลบดี

×

นางสาวทยานิศวร์ อัครพงษ์กุลบดี


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นางสาวณัชชา ยอดแก้ว

×

นางสาวณัชชา ยอดแก้ว


สอบติด 1 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณัฐชา พันชาตรี

×

นางสาวณัฐชา พันชาตรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณัฐชา จตุพรพิมล

×

นางสาวณัฐชา จตุพรพิมล


สอบติด 1 คณะ

-คณเวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณเวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวศุภาพิชญ์ มีเอี่ยม

×

นางสาวศุภาพิชญ์ มีเอี่ยม


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวฑิตยา วชิระนภศูล

×

นางสาวฑิตยา วชิระนภศูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพัฒนวดี กู่สันเทียะ

×

นางสาวพัฒนวดี กู่สันเทียะ


สอบติด 2 คณะ

-คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวกัญญาณัฐ เอกจีน

×

นางสาวกัญญาณัฐ เอกจีน


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นางสาวปาณิศา วงษ์สวรรค์

×

นางสาวปาณิศา วงษ์สวรรค์


สอบติด 1 คณะ

-สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาวชัญญา ประสงค์สุธน

×

นางสาวชัญญา ประสงค์สุธน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวธนวรรณ เจียวเจริญ

×

นางสาวธนวรรณ เจียวเจริญ


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวกานต์ธีรา วาระจันทโน

×

นางสาวกานต์ธีรา วาระจันทโน


สอบติด 1 คณะ

-Intercultural studies and languages Mahidol University International College เลือกเรียน

เลือกเรียน Intercultural studies and languages Mahidol University International College

Avatar

นางสาวอมรรัตน์ โชติพิเชฐ

×

นางสาวอมรรัตน์ โชติพิเชฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ(ตรีควบโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ(ตรีควบโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวนันท์นภัส สนธิสาขา

×

นางสาวนันท์นภัส สนธิสาขา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี​อาหาร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี​อาหาร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นางสาวอริสรา สุขาบูรณ์

×

นางสาวอริสรา สุขาบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงเเรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงเเรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Avatar

นางสาวฐิติรัตน์ ปฐมชัยอัมพร

×

นางสาวฐิติรัตน์ ปฐมชัยอัมพร


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวกนกนันท์ อินทร์จันทร์

×

นางสาวกนกนันท์ อินทร์จันทร์


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Avatar

นางสาวญาณวดี แซ่ลี้

×

นางสาวญาณวดี แซ่ลี้


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกัญน์อมล เกษมสานต์

×

นางสาวกัญน์อมล เกษมสานต์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาววันวิสา คล้อสวัสดิ์

×

นางสาววันวิสา คล้อสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวอรัญญา เจ็ดสี

×

นางสาวอรัญญา เจ็ดสี


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวชญานี สืบนาค

×

นางสาวชญานี สืบนาค


สอบติด 2 คณะ

-สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาววนากร ชูดวง

×

นางสาววนากร ชูดวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวเพ็ญภิช โพธิ์ไอยรา

×

นางสาวเพ็ญภิช โพธิ์ไอยรา


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวสุขสมฤทัย เด่นชลชัย

×

นางสาวสุขสมฤทัย เด่นชลชัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

Avatar

นางสาวฐิติกา วังศานุตร

×

นางสาวฐิติกา วังศานุตร


สอบติด 1 คณะ

-Bachelor of Arts Major in Intercultural Studies and Languages Mahidol University International College (MUIC) เลือกเรียน

เลือกเรียน Bachelor of Arts Major in Intercultural Studies and Languages Mahidol University International College (MUIC)

Avatar

นายวาธาการ นัทธีศรี

×

นายวาธาการ นัทธีศรี


สอบติด 1 คณะ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน(AT-AI) สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

เลือกเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน(AT-AI) สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นางสาวเกตุญาดา สามสาลี

×

นางสาวเกตุญาดา สามสาลี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นายเมษัณฑ์ สินธทียากร

×

นายเมษัณฑ์ สินธทียากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวอโรชา ดวงแก้ว

×

นางสาวอโรชา ดวงแก้ว


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายชานุวัฒน์ นิธิกิตติวัฒน์

×

นายชานุวัฒน์ นิธิกิตติวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาการจัดการลอจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาการจัดการลอจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวแก้วทิพย์ คุณภัทรสกุล

×

นางสาวแก้วทิพย์ คุณภัทรสกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวสิตานันท์ แน่นอุดร

×

นางสาวสิตานันท์ แน่นอุดร


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวนันท์นลิน ธรรมพงศ์พันธ์

×

นางสาวนันท์นลิน ธรรมพงศ์พันธ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายวุฑฒิชัย อารยะสุข

×

นายวุฑฒิชัย อารยะสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายชยากร ธีรธร

×

นายชยากร ธีรธร


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวศิริรัตน์ เพิ่มพูล

×

นางสาวศิริรัตน์ เพิ่มพูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวมณีนุช แฟงจะโปะ

×

นางสาวมณีนุช แฟงจะโปะ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายเพิ่ม เปรมพูลสวัสดิ์

×

นายเพิ่ม เปรมพูลสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายนพกร ธาดาเศวร์

×

นายนพกร ธาดาเศวร์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกัลยาณี อดทน

×

นางสาวกัลยาณี อดทน


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาววศินี ช่อฉาย

×

นางสาววศินี ช่อฉาย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวศิริวรรณ ศรีประเสริฐ

×

นางสาวศิริวรรณ ศรีประเสริฐ


สอบติด 4 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะดุริยางคศิลป์ สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นางสาวกันต์ฤทัย กิจสงวน

×

นางสาวกันต์ฤทัย กิจสงวน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกิตติยา สุขสวัสดิ์

×

นางสาวกิตติยา สุขสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Avatar

นางสาววรรณพร สมชัยอยู่เจริญ

×

นางสาววรรณพร สมชัยอยู่เจริญ


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ สาขาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ สาขาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Avatar

นางสาวปฏิญญา ภุชชงค์

×

นางสาวปฏิญญา ภุชชงค์


สอบติด 3 คณะ

-คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

-คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายพีรกานต์ จักรเพ็ชร

×

นายพีรกานต์ จักรเพ็ชร


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายนัฐเดชน์ ทายิดา

×

นายนัฐเดชน์ ทายิดา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายธนภัทร กอประเสริฐถาวร

×

นายธนภัทร กอประเสริฐถาวร


สอบติด 1 คณะ

-แพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียว เลือกเรียน

เลือกเรียน แพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียว

Avatar

นายจิรพัฒน์ หวัดสนิท

×

นายจิรพัฒน์ หวัดสนิท


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวนวนันท์ ตะโกภู่

×

นางสาวนวนันท์ ตะโกภู่


สอบติด 1 คณะ

-สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาวรุจิกานต์ บางวัฒนา

×

นางสาวรุจิกานต์ บางวัฒนา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายณัฐชนน สาครธนากร

×

นายณัฐชนน สาครธนากร


สอบติด 2 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายธนพศ เหลืองอร่าม

×

นายธนพศ เหลืองอร่าม


สอบติด 1 คณะ

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เลือกเรียน

เลือกเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ