สุคนธีรวิทย์รุ่น 12 ห้อง 1

Avatar

นายจิรัฐกาล รอดภัยปวง

×

นายจิรัฐกาล รอดภัยปวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นายรัชต์พล พูลสวัสดิ์

×

นายรัชต์พล พูลสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวอรนุช นรินทร์นอก

×

นางสาวอรนุช นรินทร์นอก


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นางสาวสหัสพร ประสบพิบูล

×

นางสาวสหัสพร ประสบพิบูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวกนกวรรณ ลาพร

×

นางสาวกนกวรรณ ลาพร


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายนฤพนธ์ เปียถนอม

×

นายนฤพนธ์ เปียถนอม


สอบติด 1 คณะ

-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเรียน

เลือกเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา

Avatar

นางสาวพณิชา อยู่รุ่ง

×

นางสาวพณิชา อยู่รุ่ง


สอบติด 4 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวบุษยมาส เดชเพชร

×

นางสาวบุษยมาส เดชเพชร


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวภาคิไนย ธัญยนพพร

×

นางสาวภาคิไนย ธัญยนพพร


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวสราลี กิจบุญชู

×

นางสาวสราลี กิจบุญชู


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวธัญชนก โรจน์ขจรเกียรติ

×

นางสาวธัญชนก โรจน์ขจรเกียรติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายภูมภัสส์ อัครชัยสิริลาภ

×

นายภูมภัสส์ อัครชัยสิริลาภ


สอบติด 9 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดทุน กพ

-คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

-คณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์(โครงการ พสวท.)4สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาตร์ โครงการ พสวท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายธนาพงศ์ นิธินนท์

×

นายธนาพงศ์ นิธินนท์


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายจิรัฏฐ์ เหลียวตระกูล

×

นายจิรัฏฐ์ เหลียวตระกูล


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายปฏิภาณ มีอยู่เต็ม

×

นายปฏิภาณ มีอยู่เต็ม


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายพีรพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล

×

นายพีรพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายกัปตัน ปฐมสาธิต

×

นายกัปตัน ปฐมสาธิต


สอบติด 1 คณะ

-คณะดิจิทัลมีเดียเเละศิลปะภาพยนต์ ภาควิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะดิจิทัลมีเดียเเละศิลปะภาพยนต์ ภาควิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายณัฏฐชัย ปักษาสุข

×

นายณัฏฐชัย ปักษาสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายสิทธิกร รู้อ่าน

×

นายสิทธิกร รู้อ่าน


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (สิ่งทอ/แฟชั่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (สิ่งทอ/แฟชั่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายธัชพันธุ์ อภิวิชญ์ชลชาติ

×

นายธัชพันธุ์ อภิวิชญ์ชลชาติ


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายบุรพัชร์ สุขเนียม

×

นายบุรพัชร์ สุขเนียม


สอบติด 2 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย “โครงการครูคืนถิ่น เรียนจบพร้อมบรรจุ” มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

- คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย “โครงการสืบสานภาษาไทย” มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย “โครงการครูคืนถิ่น เรียนจบพร้อมบรรจุ” มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายสิริมงคล ใจตรง

×

นายสิริมงคล ใจตรง


สอบติด 2 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค / รับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายรุ่งศีล ดาวเรือง

×

นายรุ่งศีล ดาวเรือง


สอบติด 4 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเเละอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายพีระพัฒน์ จีนหลี

×

นายพีระพัฒน์ จีนหลี


สอบติด 6 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กโทรนิกส์กำลัง เเละพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กโทรนิกส์กำลัง เเละพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายวีรวัฒน์ นิลประพันธุ์

×

นายวีรวัฒน์ นิลประพันธุ์


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายนพเดช นาคศรีสังข์

×

นายนพเดช นาคศรีสังข์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวปัทมาพร เอี้ยงอารีย์

×

นางสาวปัทมาพร เอี้ยงอารีย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Avatar

นางสาวกนกธร สูญสิ้นภัย

×

นางสาวกนกธร สูญสิ้นภัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวบุญญิสา เฮี้ยนชาศรี

×

นางสาวบุญญิสา เฮี้ยนชาศรี


สอบติด 4 คณะ

-คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

-คณะศึกษาศาสตร์และพัฒศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวอภิชญา วัฒนะนนท์ชัย

×

นางสาวอภิชญา วัฒนะนนท์ชัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวนันทวดี ประสมแก้ว

×

นางสาวนันทวดี ประสมแก้ว


สอบติด 1 คณะ

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวรุ่งนภา ลำวิไล

×

นางสาวรุ่งนภา ลำวิไล


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวรุ่งนภา คงมณี

×

นางสาวรุ่งนภา คงมณี


สอบติด 2 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวฤทัยทิพย์ เจริญลาภ

×

นางสาวฤทัยทิพย์ เจริญลาภ


สอบติด 3 คณะ

-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวกนกพร วงศ์สานุภา

×

นางสาวกนกพร วงศ์สานุภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวมนชิตา ติรวิบูลย์

×

นางสาวมนชิตา ติรวิบูลย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณิชากร ยอดชัยพฤกษ์

×

นางสาวณิชากร ยอดชัยพฤกษ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายอนันต์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ

×

นายอนันต์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ


สอบติด 2 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย และความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย และความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายปริตต์ ศรีปาน

×

นายปริตต์ ศรีปาน


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ.4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายธีรุตม์ วันขวัญ

×

นายธีรุตม์ วันขวัญ


สอบติด 1 คณะ

-หลักสูตรเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นางสาววัตถาภรณ์ นาคสู่สุข

×

นางสาววัตถาภรณ์ นาคสู่สุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวนภัสนันท์ เทพกิจ

×

นางสาวนภัสนันท์ เทพกิจ


สอบติด 1 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวนงนภัส โกมลมณี

×

นางสาวนงนภัส โกมลมณี


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวณัฐณิชา เปรมัษเฐียร

×

นางสาวณัฐณิชา เปรมัษเฐียร


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง