สุคนธีรวิทย์รุ่น 13 ห้อง 1

Avatar

นายพงษ์กฤต ทองแท้

×

นายพงษ์กฤต ทองแท้


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นางสาวภัตติมา พึ่งประชา

×

นางสาวภัตติมา พึ่งประชา


สอบติด 2 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นางสาวสุพิชชา กงประดิษฐ์

×

นางสาวสุพิชชา กงประดิษฐ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวนราวรรณ อภิธรรมสถาพร

×

นางสาวนราวรรณ อภิธรรมสถาพร


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวสุชัญญา แก้วสมบูรณ์

×

นางสาวสุชัญญา แก้วสมบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพัฒนวดี สรโยธิน

×

นางสาวพัฒนวดี สรโยธิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวอมรรัตน์ บุญโพธิ์แก้ว

×

นางสาวอมรรัตน์ บุญโพธิ์แก้ว


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายพีรพงศ์ นิลดำ

×

นายพีรพงศ์ นิลดำ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพรณภัทร พรเลิศพงศ์

×

นางสาวพรณภัทร พรเลิศพงศ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณัฐรดา อมรรัตนเกศ

×

นางสาวณัฐรดา อมรรัตนเกศ


สอบติด 1 คณะ

-คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายณัฐดนัย นาควงศ์วานกุล

×

นายณัฐดนัย นาควงศ์วานกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวพัชรพร ประเสริฐสันเทียะ

×

นางสาวพัชรพร ประเสริฐสันเทียะ


สอบติด 1 คณะ

-กายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน กายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวธัญพิชชา เมฆสุข

×

นางสาวธัญพิชชา เมฆสุข


สอบติด 2 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

Avatar

นางสาวเนติพร บุญรักษา

×

นางสาวเนติพร บุญรักษา


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายเขมทัต ศรีสุจริตพานิช

×

นายเขมทัต ศรีสุจริตพานิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนวัฒน์ ศรีวัณโณ

×

นายธนวัฒน์ ศรีวัณโณ


สอบติด 1 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธีรภัทร ประทุมแก้ว

×

นายธีรภัทร ประทุมแก้ว


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายสิทธิพงษ์ ไตรสรณะกุล

×

นายสิทธิพงษ์ ไตรสรณะกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต กรุงเทพมหานครฯ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต กรุงเทพมหานครฯ

Avatar

นายกิตติ์พิเดช อนันต์ธรรมธัช

×

นายกิตติ์พิเดช อนันต์ธรรมธัช


สอบติด 1 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายยศธร เพ็งมา

×

นายยศธร เพ็งมา


สอบติด 1 คณะ

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(English Program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(English Program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายพงศ์ภัค วิจิตร

×

นายพงศ์ภัค วิจิตร


สอบติด 1 คณะ

-เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายธวัชชัย หมื่นศักดิ์สุระ

×

นายธวัชชัย หมื่นศักดิ์สุระ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายพลภัทร ผุยรอด

×

นายพลภัทร ผุยรอด


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายศราวิช ตันติภัณฑรักษ์

×

นายศราวิช ตันติภัณฑรักษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

Avatar

นายธีรภัทร อินทร์อุดม

×

นายธีรภัทร อินทร์อุดม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายกีรวุฒิ ทัพกรี

×

นายกีรวุฒิ ทัพกรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายชิษณุวรรณรัตน์ โชติวรรธกวณิช

×

นายชิษณุวรรณรัตน์ โชติวรรธกวณิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายวิวรรธน์ เอกผาติ

×

นายวิวรรธน์ เอกผาติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระจันทร์

Avatar

นางสาวภูริชญา คีรินทร์

×

นางสาวภูริชญา คีรินทร์


สอบติด 3 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(AVM) สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน(AVM) สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นางสาวพิมพ์ทอง จิรวัฒนะไพศาล

×

นางสาวพิมพ์ทอง จิรวัฒนะไพศาล


สอบติด 3 คณะ

-โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า(ทุนเรียนดี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Avatar

นางสาวฐาปนีย์ ปฐมเอม

×

นางสาวฐาปนีย์ ปฐมเอม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นางสาวธัชชัญญา วงศาชโย

×

นางสาวธัชชัญญา วงศาชโย


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาววรนิพิฐ มะเริงสิทธิ์

×

นางสาววรนิพิฐ มะเริงสิทธิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Avatar

นางสาวณัชชา ยอดแก้ว

×

นางสาวณัชชา ยอดแก้ว


สอบติด 1 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวศุภาพิชญ์ มีเอี่ยม

×

นางสาวศุภาพิชญ์ มีเอี่ยม


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวฑิตยา วชิระนภศูล

×

นางสาวฑิตยา วชิระนภศูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวชัญญา ประสงค์สุธน

×

นางสาวชัญญา ประสงค์สุธน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวกานต์ธีรา วาระจันทโน

×

นางสาวกานต์ธีรา วาระจันทโน


สอบติด 1 คณะ

-Intercultural studies and languages Mahidol University International College เลือกเรียน

เลือกเรียน Intercultural studies and languages Mahidol University International College

Avatar

นางสาวญาณวดี แซ่ลี้

×

นางสาวญาณวดี แซ่ลี้


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ สาขากลุ่มวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายวาธาการ นัทธีศรี

×

นายวาธาการ นัทธีศรี


สอบติด 1 คณะ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน(AT-AI) สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

เลือกเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน(AT-AI) สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นายเมษัณฑ์ สินธทียากร

×

นายเมษัณฑ์ สินธทียากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายชานุวัฒน์ นิธิกิตติวัฒน์

×

นายชานุวัฒน์ นิธิกิตติวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาการจัดการลอจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาการจัดการลอจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวแก้วทิพย์ คุณภัทรสกุล

×

นางสาวแก้วทิพย์ คุณภัทรสกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวสิตานันท์ แน่นอุดร

×

นางสาวสิตานันท์ แน่นอุดร


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวนันท์นลิน ธรรมพงศ์พันธ์

×

นางสาวนันท์นลิน ธรรมพงศ์พันธ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล