สุคนธีรวิทย์รุ่น 12 ห้อง 2

Avatar

นางสาวสิริกร ดุสฎีกาญจน

×

นางสาวสิริกร ดุสฎีกาญจน


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวจิดาภา กิจสวัสดิ์

×

นางสาวจิดาภา กิจสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวสุกานดา บำรุงภักดี

×

นางสาวสุกานดา บำรุงภักดี


สอบติด 2 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นายธนภัทร์ ขาวสำอางค์

×

นายธนภัทร์ ขาวสำอางค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นายเกียรติชัย ลิ้มสงวน

×

นายเกียรติชัย ลิ้มสงวน


สอบติด 1 คณะ

- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายชินกฤต หรือตระกูล

×

นายชินกฤต หรือตระกูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวณัฐชา ขันฮะ

×

นางสาวณัฐชา ขันฮะ


สอบติด 3 คณะ

-โครงการรับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ. วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย วท.บ 4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย วท.บ 4ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวโอปอ แจ่มจำรัส

×

นางสาวโอปอ แจ่มจำรัส


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวพิยดา แซ่อัง

×

นางสาวพิยดา แซ่อัง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวนงนภัส ผิวเกลี้ยง

×

นางสาวนงนภัส ผิวเกลี้ยง


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์-วศ.บ. 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์-วศ.บ. 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวณัฐธยาน์ เหล่าสมาธิกุล

×

นางสาวณัฐธยาน์ เหล่าสมาธิกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาววรัศมิ์พัณ เนียมหอม

×

นางสาววรัศมิ์พัณ เนียมหอม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวธนภร เธียรประภา

×

นางสาวธนภร เธียรประภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกานต์ชนก เหล่างาม

×

นางสาวกานต์ชนก เหล่างาม


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายศุภมิตร ไกรตะนะ

×

นายศุภมิตร ไกรตะนะ


สอบติด 2 คณะ

-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลือกเรียน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายปกรณ์ อภิรักษ์ขิต

×

นายปกรณ์ อภิรักษ์ขิต


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติ มหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นายประชาธิป บุญน่วม

×

นายประชาธิป บุญน่วม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายสิริพงศ์ สงวนพานิช

×

นายสิริพงศ์ สงวนพานิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Avatar

นายกฤตเมธ มนเทียรกุล

×

นายกฤตเมธ มนเทียรกุล


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกวิศวกรรมนาโนและอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายศุภกฤษ อัคคีเดช

×

นายศุภกฤษ อัคคีเดช


สอบติด 3 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายธนดล มเหศศิริ

×

นายธนดล มเหศศิริ


สอบติด 2 คณะ

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายพงษ์พิพัฒน์ สกุลตันเจริญชัย

×

นายพงษ์พิพัฒน์ สกุลตันเจริญชัย


สอบติด 4 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะกายภาพบำบัด สาขา กิจกรรมบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายกษิดิศ ศิลาถาวรวงษ์

×

นายกษิดิศ ศิลาถาวรวงษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวฐิตาภรณ์ ชิตสุริยวนิช

×

นางสาวฐิตาภรณ์ ชิตสุริยวนิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวนิชาภา จงจิตต์

×

นางสาวนิชาภา จงจิตต์


สอบติด 2 คณะ

-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาลัยสงขลานครินทร์

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Avatar

นางสาวนัชชา สายสว่าง

×

นางสาวนัชชา สายสว่าง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวทอปัด ลาภจารุวัชร์

×

นางสาวทอปัด ลาภจารุวัชร์


สอบติด 2 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลือกเรียน

-คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Avatar

นางสาวณัฐชยา นาคขำ

×

นางสาวณัฐชยา นาคขำ


สอบติด 6 คณะ

-คณะเภสัชศาสตร์(โควต้า 28 จังหวัด) (โครงการเพิ่มพิเศษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์(โครงการ พสวท.)4สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวกนกวรรณ พุ่มพูล

×

นางสาวกนกวรรณ พุ่มพูล


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวกุลกัญญา โพธิ์ศรีดา

×

นางสาวกุลกัญญา โพธิ์ศรีดา


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวณิชาภัทร สุขทอง

×

นางสาวณิชาภัทร สุขทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวณัฐชาธร ศีลวัตพงศ์

×

นางสาวณัฐชาธร ศีลวัตพงศ์


สอบติด 4 คณะ

-Business Administration(International Business) Mahidol University International College

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวณัฎฐณิชา แสงจันทร์

×

นางสาวณัฎฐณิชา แสงจันทร์


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวปรายฟ้า วีระอมรกุล

×

นางสาวปรายฟ้า วีระอมรกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ (โครงการเพิ่มพิเศษ เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวศุภิสรา แสงโสภิต

×

นางสาวศุภิสรา แสงโสภิต


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายวริศนันท์ โรจนสุนันท์

×

นายวริศนันท์ โรจนสุนันท์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายธนชาต อมรธำรงเวช

×

นายธนชาต อมรธำรงเวช


สอบติด 3 คณะ

-คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายธณา สุวรรณประภา

×

นายธณา สุวรรณประภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาววนิชพร มาสมบูรณ์

×

นางสาววนิชพร มาสมบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวธนัชพร ไทยประสานทรัพย์

×

นางสาวธนัชพร ไทยประสานทรัพย์


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวอารยา คงเขียว

×

นางสาวอารยา คงเขียว


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นางสาวกรรณิการ์ ชำนิไกร

×

นางสาวกรรณิการ์ ชำนิไกร


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวสุชาตา ปุลิสัจจะ

×

นางสาวสุชาตา ปุลิสัจจะ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (Industrial Mathematics) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (Industrial Mathematics) มหาวิทยาลัยมหิดล