สุคนธีรวิทย์รุ่น 13 ห้อง 2

Avatar

นายจิรภัทร ศักดิ์ภัทรกุล

×

นายจิรภัทร ศักดิ์ภัทรกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวพีระภรณ์ ทศพร

×

นางสาวพีระภรณ์ ทศพร


สอบติด 2 คณะ

-วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

-วิศวกรรมเครื่องกล สาขายานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นางสาวพรจิรา จรดล

×

นางสาวพรจิรา จรดล


สอบติด 2 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายธนากร เพชรพรศิริกุล

×

นายธนากร เพชรพรศิริกุล


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายธนวัฒน์ น้อยหล่อโพธิ์

×

นายธนวัฒน์ น้อยหล่อโพธิ์


สอบติด 2 คณะ

-หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) สถาบันการบินพลเรือน เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (AVM) สถาบันการบินพลเรือน

Avatar

นางสาวอารียา ฉิมกล่อม

×

นางสาวอารียา ฉิมกล่อม


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

Avatar

นายภูมิพัฒณ์ เขมวราภรณ์

×

นายภูมิพัฒณ์ เขมวราภรณ์


สอบติด 1 คณะ

-สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเรียน

เลือกเรียน สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา

Avatar

นายธนพล จาดคล้าย

×

นายธนพล จาดคล้าย


สอบติด 1 คณะ

-Hotel Management - International College Suan Sunandha Rajabhat University เลือกเรียน

เลือกเรียน Hotel Management - International College Suan Sunandha Rajabhat University

Avatar

นายนราวิชญ์ ชัยศิลปีชีวะ

×

นายนราวิชญ์ ชัยศิลปีชีวะ


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายอภิชัย รุจิฤทธิ์

×

นายอภิชัย รุจิฤทธิ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

-คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวเกวลี มีบุญญา

×

นางสาวเกวลี มีบุญญา


สอบติด 5 คณะ

-คณะทันตแพทยศาสตร์ Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

-คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล

เลือกเรียน คณะทันตแพทยศาสตร์ Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Avatar

นายวรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิกุล

×

นายวรกฤษณ์ จิตตวิสุทธิกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะภาพยนตร์และดิจิตัลมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นางสาวศศิภารัตน์ ธรรมชนะเลิศ

×

นางสาวศศิภารัตน์ ธรรมชนะเลิศ


สอบติด 1 คณะ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายสมชาย จะแส

×

นายสมชาย จะแส


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายอิณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์

×

นายอิณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์


สอบติด 2 คณะ

-วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Avatar

นายนกร นิสยันต์

×

นายนกร นิสยันต์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายภพธร พัดเจริญ

×

นายภพธร พัดเจริญ


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายปรัชญา รัตนรักษา

×

นายปรัชญา รัตนรักษา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยึพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยึพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายจิรวัฒน์ อ่อนมาก

×

นายจิรวัฒน์ อ่อนมาก


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายรณกร จันทราสกุล

×

นายรณกร จันทราสกุล


สอบติด 1 คณะ

-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายศราวิณ ตันติภัณฑรักษ์

×

นายศราวิณ ตันติภัณฑรักษ์


สอบติด 1 คณะ

-พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

Avatar

นายนวพล ทรัพย์เปี่ยมสุข

×

นายนวพล ทรัพย์เปี่ยมสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายภัคพล รุ่มนุ่ม

×

นายภัคพล รุ่มนุ่ม


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายจิรวัฒน์ โกวิทเจริญวัฒน์

×

นายจิรวัฒน์ โกวิทเจริญวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายสหชัย เสนารักษ์

×

นายสหชัย เสนารักษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวมณีกาญจน์ ตั้งสุทธิวงษ์

×

นางสาวมณีกาญจน์ ตั้งสุทธิวงษ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาวริญญ์นภัส วงศ์ทิพยโภคิน

×

นางสาวริญญ์นภัส วงศ์ทิพยโภคิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวพัทธวรรณ นราทอง

×

นางสาวพัทธวรรณ นราทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวสิริลักษณ์ อินเหยี่ยว

×

นางสาวสิริลักษณ์ อินเหยี่ยว


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวกัญญ์วรา ทิมทอง

×

นางสาวกัญญ์วรา ทิมทอง


สอบติด 2 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

-คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาด มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สาขาการตลาด มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวฉัตรแก้ว เถียรถาวร

×

นางสาวฉัตรแก้ว เถียรถาวร


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการสัตวเเพทย์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการสัตวเเพทย์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวปลายฟ้า แก้วมณี

×

นางสาวปลายฟ้า แก้วมณี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวทยานิศวร์ อัครพงษ์กุลบดี

×

นางสาวทยานิศวร์ อัครพงษ์กุลบดี


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นางสาวณัฐชา พันชาตรี

×

นางสาวณัฐชา พันชาตรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวปาณิศา วงษ์สวรรค์

×

นางสาวปาณิศา วงษ์สวรรค์


สอบติด 1 คณะ

-สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาวกัญน์อมล เกษมสานต์

×

นางสาวกัญน์อมล เกษมสานต์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวอรัญญา เจ็ดสี

×

นางสาวอรัญญา เจ็ดสี


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวชญานี สืบนาค

×

นางสาวชญานี สืบนาค


สอบติด 2 คณะ

-สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน สำนักสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาววนากร ชูดวง

×

นางสาววนากร ชูดวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวฐิติกา วังศานุตร

×

นางสาวฐิติกา วังศานุตร


สอบติด 1 คณะ

-Bachelor of Arts Major in Intercultural Studies and Languages Mahidol University International College (MUIC) เลือกเรียน

เลือกเรียน Bachelor of Arts Major in Intercultural Studies and Languages Mahidol University International College (MUIC)

Avatar

นายวุฑฒิชัย อารยะสุข

×

นายวุฑฒิชัย อารยะสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายชยากร ธีรธร

×

นายชยากร ธีรธร


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวศิริรัตน์ เพิ่มพูล

×

นางสาวศิริรัตน์ เพิ่มพูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวมณีนุช แฟงจะโปะ

×

นางสาวมณีนุช แฟงจะโปะ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง