สุคนธีรวิทย์รุ่น 13 ห้อง 3

Avatar

นายทนุพงษ์ แก้วบุบผา

×

นายทนุพงษ์ แก้วบุบผา


สอบติด 1 คณะ

-สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวญาณสิรี โกธรรม

×

นางสาวญาณสิรี โกธรรม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Avatar

นายไพศาล ซีประเสริฐ

×

นายไพศาล ซีประเสริฐ


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายพรชัย นุ่มวงศ์

×

นายพรชัย นุ่มวงศ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน) เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน)

Avatar

นางสาวธนกาญจน์ สุขสำราญ

×

นางสาวธนกาญจน์ สุขสำราญ


สอบติด 2 คณะ

-คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Avatar

นางสาวกฤตยา ด้วงพูล

×

นางสาวกฤตยา ด้วงพูล


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายบัณฑิต ศิริเสรี

×

นายบัณฑิต ศิริเสรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ(นานาชาติ) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ(นานาชาติ) มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวรัตนมน สถิรวัฒนานนท์

×

นางสาวรัตนมน สถิรวัฒนานนท์


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวประกายเพชร ประสานดี

×

นางสาวประกายเพชร ประสานดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวดุสิตา ธัมปราชญ์

×

นางสาวดุสิตา ธัมปราชญ์


สอบติด 2 คณะ

-Bachelor of management (B.M.) International Hospitality Management Mahidol University International College (MUIC) เลือกเรียน

-Hotel Management International College Suan Sunandha Rajabhat University

เลือกเรียน Bachelor of management (B.M.) International Hospitality Management Mahidol University International College (MUIC)

Avatar

นายอัณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์

×

นายอัณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Avatar

นายสิทธิโชค ชูประสูติ

×

นายสิทธิโชค ชูประสูติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Avatar

นายณภัทร ชะฎาทอง

×

นายณภัทร ชะฎาทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์​และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ สาขาวิชาเทคโนโลยี​ชีวภาพ​ ม.ศิลปากร​ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์​และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ สาขาวิชาเทคโนโลยี​ชีวภาพ​ ม.ศิลปากร​

Avatar

นายธเนศ ทองดี

×

นายธเนศ ทองดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายอภิชัย แก่นงาม

×

นายอภิชัย แก่นงาม


สอบติด 1 คณะ

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต เลือกเรียน

เลือกเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต

Avatar

นายรัชชานนท์ วัฒนาธนเกียรติ

×

นายรัชชานนท์ วัฒนาธนเกียรติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายธนวุฒิ บุตรกตัญญู

×

นายธนวุฒิ บุตรกตัญญู


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปกร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายภาสกร เอี้ยงปาน

×

นายภาสกร เอี้ยงปาน


สอบติด 3 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะบริหารธุรกิจสาขาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

Avatar

นายหฤษฎ์ มนัสศรีสุขใส

×

นายหฤษฎ์ มนัสศรีสุขใส


สอบติด 2 คณะ

-Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Major in International Business Mahidol University International College (MUIC) เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Major in International Business Mahidol University International College (MUIC)

Avatar

นายเจตนิพัทธ์ พงษ์รักษา

×

นายเจตนิพัทธ์ พงษ์รักษา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายณัฐพนธ์ เชื้อไทย

×

นายณัฐพนธ์ เชื้อไทย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร​​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ วิทยาเขตกาญจนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร​​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ วิทยาเขตกาญจนบุรี

Avatar

นายชัยคุปต์ วงศ์กัณหา

×

นายชัยคุปต์ วงศ์กัณหา


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวสุพรรษา ชูเจริญผล

×

นางสาวสุพรรษา ชูเจริญผล


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวกัญจน์ชนิกา ศรีสวัสดิ์

×

นางสาวกัญจน์ชนิกา ศรีสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Avatar

นางสาวภทรพร อังกูรสุทธิพันธ์

×

นางสาวภทรพร อังกูรสุทธิพันธ์


สอบติด 1 คณะ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นางสาวชนิสรา สหคำสิงห์นอก

×

นางสาวชนิสรา สหคำสิงห์นอก


สอบติด 1 คณะ

-Christchurch College of English New Zealand เลือกเรียน

เลือกเรียน Christchurch College of English New Zealand

Avatar

นางสาวณัฐชา จตุพรพิมล

×

นางสาวณัฐชา จตุพรพิมล


สอบติด 1 คณะ

-คณเวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณเวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวธนวรรณ เจียวเจริญ

×

นางสาวธนวรรณ เจียวเจริญ


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวอมรรัตน์ โชติพิเชฐ

×

นางสาวอมรรัตน์ โชติพิเชฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ(ตรีควบโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ(ตรีควบโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวอริสรา สุขาบูรณ์

×

นางสาวอริสรา สุขาบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงเเรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโรงเเรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Avatar

นางสาววันวิสา คล้อสวัสดิ์

×

นางสาววันวิสา คล้อสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวสุขสมฤทัย เด่นชลชัย

×

นางสาวสุขสมฤทัย เด่นชลชัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

Avatar

นายเพิ่ม เปรมพูลสวัสดิ์

×

นายเพิ่ม เปรมพูลสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายนพกร ธาดาเศวร์

×

นายนพกร ธาดาเศวร์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกัลยาณี อดทน

×

นางสาวกัลยาณี อดทน


สอบติด 1 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาววศินี ช่อฉาย

×

นางสาววศินี ช่อฉาย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวศิริวรรณ ศรีประเสริฐ

×

นางสาวศิริวรรณ ศรีประเสริฐ


สอบติด 4 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะดุริยางคศิลป์ สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นางสาวกันต์ฤทัย กิจสงวน

×

นางสาวกันต์ฤทัย กิจสงวน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวกิตติยา สุขสวัสดิ์

×

นางสาวกิตติยา สุขสวัสดิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Avatar

นางสาววรรณพร สมชัยอยู่เจริญ

×

นางสาววรรณพร สมชัยอยู่เจริญ


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ สาขาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ สาขาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Avatar

นางสาวปฏิญญา ภุชชงค์

×

นางสาวปฏิญญา ภุชชงค์


สอบติด 3 คณะ

-คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

-คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายณัฐชนน สาครธนากร

×

นายณัฐชนน สาครธนากร


สอบติด 2 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

-คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิตอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายธนพศ เหลืองอร่าม

×

นายธนพศ เหลืองอร่าม


สอบติด 1 คณะ

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เลือกเรียน

เลือกเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ