สุคนธีรวิทย์รุ่น 12 ห้อง 3

Avatar

นายปรเมษฐ์ กิ่งทอง

×

นายปรเมษฐ์ กิ่งทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวผกาพร ไทยสง

×

นางสาวผกาพร ไทยสง


สอบติด 1 คณะ

-คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(การวิจัยทางสังคม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(การวิจัยทางสังคม)​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นายณัฐภัทร น้อยพิทักษ์

×

นายณัฐภัทร น้อยพิทักษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาวศศิดามาศ สุภาวงค์

×

นางสาวศศิดามาศ สุภาวงค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวศุภสุดา สุดประเสริฐ

×

นางสาวศุภสุดา สุดประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนภูมิ ด้วงไข่

×

นายธนภูมิ ด้วงไข่


สอบติด 5 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

-สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายณัฐเกียรติ เนตรประภา

×

นายณัฐเกียรติ เนตรประภา


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนดล สวัสดิยากร

×

นายธนดล สวัสดิยากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายกชรัตน์ บัวทอง

×

นายกชรัตน์ บัวทอง


สอบติด 1 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวสิกมลวรรณ ภู่มาลี

×

นางสาวสิกมลวรรณ ภู่มาลี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Avatar

นางสาวณัฐฐา แก้วประชา

×

นางสาวณัฐฐา แก้วประชา


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวสมฤดี สายรวมญาติ

×

นางสาวสมฤดี สายรวมญาติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Avatar

นางสาวธัญญ์ธิดี สิริธณวัลก์

×

นางสาวธัญญ์ธิดี สิริธณวัลก์


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Avatar

นายอรรถพล ซื่อดี

×

นายอรรถพล ซื่อดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธิติ สุขเจริญ

×

นายธิติ สุขเจริญ


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายกัณฑ์ภูมิ สาตรพันธุ์

×

นายกัณฑ์ภูมิ สาตรพันธุ์


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายจักรกฤษณ์ กล่อมสวัสดิ์

×

นายจักรกฤษณ์ กล่อมสวัสดิ์


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบิน วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

-คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายชลสิทธิ์ หมู่วิเศษ

×

นายชลสิทธิ์ หมู่วิเศษ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาลัยศิลปากร

Avatar

นายจักริน ยงยุทธวิชัย

×

นายจักริน ยงยุทธวิชัย


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์-ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์-ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายพงศ์ศิริ พัฒนพร้อมสุข

×

นายพงศ์ศิริ พัฒนพร้อมสุข


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายศิรวิชญ์ ชิ้นฮะง้อ

×

นายศิรวิชญ์ ชิ้นฮะง้อ


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นายสหัสวรรษ พิรัชวิสุทธิ์

×

นายสหัสวรรษ พิรัชวิสุทธิ์


สอบติด 3 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Avatar

นายวิศวกร อังศุภากร

×

นายวิศวกร อังศุภากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายศิรชัช อ่ำหนองโพ

×

นายศิรชัช อ่ำหนองโพ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายปวริศ มงคลธนตระกูล

×

นายปวริศ มงคลธนตระกูล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายพุทธวัฒน์ เครือวัลย์ภากร

×

นายพุทธวัฒน์ เครือวัลย์ภากร


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายภูริช โพธิ์ไอยรา

×

นายภูริช โพธิ์ไอยรา


สอบติด 2 คณะ

-สำนักวิชาสหวิทยาการ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นายจิรภัทร์ ทวีวงษ์

×

นายจิรภัทร์ ทวีวงษ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวปนัดดา เฟื่องบางหลวง

×

นางสาวปนัดดา เฟื่องบางหลวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวเปมิกา คณาวงศ์

×

นางสาวเปมิกา คณาวงศ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลือกเรียน

-คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Avatar

นางสาววิชชาลัย เฮ้งไพบูลย์

×

นางสาววิชชาลัย เฮ้งไพบูลย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ(การจัดการ) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ(การจัดการ) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวเกวลิน แก้วสุขแท้

×

นางสาวเกวลิน แก้วสุขแท้


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวรสรินทร์ สินสงบ

×

นางสาวรสรินทร์ สินสงบ


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวทยิดา ระวิสะญา

×

นางสาวทยิดา ระวิสะญา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวพรนภัส สุวรรณประเสริฐ

×

นางสาวพรนภัส สุวรรณประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวกิติมา จันทร์จารุวัฒน์

×

นางสาวกิติมา จันทร์จารุวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี

Avatar

นายสราวุฒิ รัตนรักษา

×

นายสราวุฒิ รัตนรักษา


สอบติด 1 คณะ

-ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา เลือกเรียน

เลือกเรียน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (สถาบันสมทบ) มหาวิทยาลัยบูรพา

Avatar

นายไชยวัฒน์ วุ่นบำรุง

×

นายไชยวัฒน์ วุ่นบำรุง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายคณิน ขุนบุญยัง

×

นายคณิน ขุนบุญยัง


สอบติด 1 คณะ

-โรงเรียนจ่าอากาศ เลือกเรียน

เลือกเรียน โรงเรียนจ่าอากาศ

Avatar

นายภูวนาถ คีรินทร์ภราดร

×

นายภูวนาถ คีรินทร์ภราดร


สอบติด 2 คณะ

-คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายจักรี เสือกงลาด

×

นายจักรี เสือกงลาด


สอบติด 3 คณะ

-คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-นายช่างบำรุงอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายชลัช อังศุธรธนวัฒน์

×

นายชลัช อังศุธรธนวัฒน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Avatar

นางสาวฐาปนี แข่งเพ็ญแข

×

นางสาวฐาปนี แข่งเพ็ญแข


สอบติด 1 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณิชารีย์ ชุนถนอม

×

นางสาวณิชารีย์ ชุนถนอม


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นางสาวปิยมาส ยรรยงค์

×

นางสาวปิยมาส ยรรยงค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล