สุคนธีรวิทย์รุ่น 12 ห้อง 4

Avatar

นายธนโชติ อุดมโภชน์

×

นายธนโชติ อุดมโภชน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายพชร์วรรษ วรธนกุล

×

นายพชร์วรรษ วรธนกุล


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)มหาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)มหาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวพชรมน ลือกำลัง

×

นางสาวพชรมน ลือกำลัง


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหาร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหาร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Avatar

นางสาวอธิชา พรพัฒนกุลชัย

×

นางสาวอธิชา พรพัฒนกุลชัย


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายวรัญญู เหมะธุลิน

×

นายวรัญญู เหมะธุลิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายณัฐวุฒิ ยุรชาติ

×

นายณัฐวุฒิ ยุรชาติ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวรักติบูล บูชา

×

นางสาวรักติบูล บูชา


สอบติด 1 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายณัฐพัชร์ ศศิยศพงศ์

×

นายณัฐพัชร์ ศศิยศพงศ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน

-คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลือกเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Avatar

นายศุภวิชญ์ คิ้มแหน

×

นายศุภวิชญ์ คิ้มแหน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนโชติ ไพบูลย์วณิชย์กิจ

×

นายธนโชติ ไพบูลย์วณิชย์กิจ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายพสุธร กู่สันเทียะ

×

นายพสุธร กู่สันเทียะ


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายจักรพันธ์ ดำเนินภัณฑ์

×

นายจักรพันธ์ ดำเนินภัณฑ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายรชต ประทุมพวง

×

นายรชต ประทุมพวง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายชินภัทร อินทรสมบูรณ์

×

นายชินภัทร อินทรสมบูรณ์


สอบติด 2 คณะ

-บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

Avatar

นายชลสิทธิ์ ถาวรวิสุทธิ์สกุล

×

นายชลสิทธิ์ ถาวรวิสุทธิ์สกุล


สอบติด 2 คณะ

-คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

เลือกเรียน คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายธิปก ยิ้มดี

×

นายธิปก ยิ้มดี


สอบติด 3 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายปภาวิน จันทร์จารุภัค

×

นายปภาวิน จันทร์จารุภัค


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายชวภัทร ศุภวิทยามงคล

×

นายชวภัทร ศุภวิทยามงคล


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายรัฐภูมิ โสวิภา

×

นายรัฐภูมิ โสวิภา


สอบติด 3 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โครงการเพิ่ม) สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายอดิศร ขุนณรงค์

×

นายอดิศร ขุนณรงค์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายธนวิทย์ อินทร์ผึ้ง

×

นายธนวิทย์ อินทร์ผึ้ง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายจิรพัฒน์ กัลยาวุฒิพงศ์

×

นายจิรพัฒน์ กัลยาวุฒิพงศ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นายประนาท บุญช่วย

×

นายประนาท บุญช่วย


สอบติด 3 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

-โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวสุธาสิณี เหลืองเจริญ

×

นางสาวสุธาสิณี เหลืองเจริญ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวพิชญาภัค ภูศรี

×

นางสาวพิชญาภัค ภูศรี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวปภาวรินทร์ เมืองนก

×

นางสาวปภาวรินทร์ เมืองนก


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวไพลิน รัตนสูงเนิน

×

นางสาวไพลิน รัตนสูงเนิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวศิรภัสสร ลิ้มสุวรรณ์

×

นางสาวศิรภัสสร ลิ้มสุวรรณ์


สอบติด 2 คณะ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวกุลจิรา อาจชน

×

นางสาวกุลจิรา อาจชน


สอบติด 2 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวสุภัสสรา ยางสูง

×

นางสาวสุภัสสรา ยางสูง


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวอาภารัตน์ หอมกระจ่าง

×

นางสาวอาภารัตน์ หอมกระจ่าง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวธันยนันท์ หาดี

×

นางสาวธันยนันท์ หาดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวพชรมน หวังดี

×

นางสาวพชรมน หวังดี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวรัตนากร เนียระสะ

×

นางสาวรัตนากร เนียระสะ


สอบติด 4 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เอกวิชาอุปกรณ์การแพทย์(โครงการสมทบพิเศษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวนิรันดา มานะจิตร์พันธ์

×

นางสาวนิรันดา มานะจิตร์พันธ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar

นางสาวณัฐกานต์ ฉัตรมงคลรัตน์

×

นางสาวณัฐกานต์ ฉัตรมงคลรัตน์


สอบติด 5 คณะ

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

-คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะกายภาพบำบัด(กิจกรรมบำบัด)มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกเรียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวณัฏฐ์ญาตา ไตรนิธิพร

×

นางสาวณัฏฐ์ญาตา ไตรนิธิพร


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ มหาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นายแทนไท ระวิวงษ์สุรการ

×

นายแทนไท ระวิวงษ์สุรการ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

Avatar

นายพีรพัฒน์ ปานปรีดา

×

นายพีรพัฒน์ ปานปรีดา


สอบติด 4 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะการจัดการโลจิสติกส์เเละการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาวิชาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาวิชาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายเชษฐพงษ์ จันทร์เจริญ

×

นายเชษฐพงษ์ จันทร์เจริญ


สอบติด 5 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการทุน พสวท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Avatar

นายพลภัทร์ รัตนสิริรัตน์

×

นายพลภัทร์ รัตนสิริรัตน์


สอบติด 1 คณะ

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวอภิชญาภา สงวนพานิช

×

นางสาวอภิชญาภา สงวนพานิช


สอบติด 1 คณะ

-คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ