สุคนธีรวิทย์รุ่น 13 ห้อง 4

Avatar

นายธนกฤต แก้วสมบูรณ์

×

นายธนกฤต แก้วสมบูรณ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นางสาววัชรี เกิดศรีพันธ์

×

นางสาววัชรี เกิดศรีพันธ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายณัฐนันท์ เจี๊ยะรักษา

×

นายณัฐนันท์ เจี๊ยะรักษา


สอบติด 1 คณะ

-พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า

Avatar

นายวิชยุตม์ เฮี้ยนชาศรี

×

นายวิชยุตม์ เฮี้ยนชาศรี


สอบติด 1 คณะ

-วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวนันธิภัคค์ ดวงผาสุข

×

นางสาวนันธิภัคค์ ดวงผาสุข


สอบติด 1 คณะ

-คณะประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวสกาวรัตน์ บัวผัน

×

นางสาวสกาวรัตน์ บัวผัน


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายณัทภพ สุขประเสริฐ

×

นายณัทภพ สุขประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวภัคจิรา เพศประเสริฐ

×

นางสาวภัคจิรา เพศประเสริฐ


สอบติด 1 คณะ

-คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายภาณุพงษ์ อักษรศรี

×

นายภาณุพงษ์ อักษรศรี


สอบติด 1 คณะ

-วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นายวชิรวิทย์ สายโนกาส

×

นายวชิรวิทย์ สายโนกาส


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายธีรศักดิ์ มีสัตย์

×

นายธีรศักดิ์ มีสัตย์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายอภิชิต แก่นงาม

×

นายอภิชิต แก่นงาม


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายฐรัฐกรณ์ มณีทิพย์

×

นายฐรัฐกรณ์ มณีทิพย์


สอบติด 1 คณะ

-พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชนาวีกรมเจ้าท่า เลือกเรียน

เลือกเรียน พาณิชย์นาวี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชนาวีกรมเจ้าท่า

Avatar

นายพิชญพงษ์ เดชป้อง

×

นายพิชญพงษ์ เดชป้อง


สอบติด 1 คณะ

-สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นายณัฐภัทร มุมแดง

×

นายณัฐภัทร มุมแดง


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายรัฐคุณ พรยั่งยืน

×

นายรัฐคุณ พรยั่งยืน


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายอิทธินันท์ สุวรรณฤทธิ์

×

นายอิทธินันท์ สุวรรณฤทธิ์


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นายธนินทร ห้อยมาลี

×

นายธนินทร ห้อยมาลี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวะอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวะอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวพรัฏฐา ปั้นประดับ

×

นางสาวพรัฏฐา ปั้นประดับ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์​ สาขาชีววิทยา​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์​ สาขาชีววิทยา​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวชนิษฐา โพธิ์เพชร์

×

นางสาวชนิษฐา โพธิ์เพชร์


สอบติด 1 คณะ

-คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวทิพอาภา คำฉ่ำ

×

นางสาวทิพอาภา คำฉ่ำ


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจและภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี

Avatar

นางสาวปริษา ภูริฐานคุณ

×

นางสาวปริษา ภูริฐานคุณ


สอบติด 1 คณะ

-- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นางสาวณัฐณิชา เกิดคล้าย

×

นางสาวณัฐณิชา เกิดคล้าย


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Avatar

นางสาวพิชญ์สินี ไกรประวี

×

นางสาวพิชญ์สินี ไกรประวี


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Avatar

นางสาววารินทร์รัตน์ ชุมพล

×

นางสาววารินทร์รัตน์ ชุมพล


สอบติด 1 คณะ

-คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Avatar

นางสาวอภิชญา เฉี้ยนเงิน

×

นางสาวอภิชญา เฉี้ยนเงิน


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ( นานาชาติ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ( นานาชาติ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นางสาวธนัชพัฒชมน ธนพันท์ชยพล

×

นางสาวธนัชพัฒชมน ธนพันท์ชยพล


สอบติด 1 คณะ

-คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Avatar

นางสาวสรวีย์ สุขศิริ

×

นางสาวสรวีย์ สุขศิริ


สอบติด 1 คณะ

-คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Avatar

นางสาวพัฒนวดี กู่สันเทียะ

×

นางสาวพัฒนวดี กู่สันเทียะ


สอบติด 2 คณะ

-คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Avatar

นางสาวกัญญาณัฐ เอกจีน

×

นางสาวกัญญาณัฐ เอกจีน


สอบติด 1 คณะ

-คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นางสาวนันท์นภัส สนธิสาขา

×

นางสาวนันท์นภัส สนธิสาขา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี​อาหาร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี​อาหาร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นางสาวฐิติรัตน์ ปฐมชัยอัมพร

×

นางสาวฐิติรัตน์ ปฐมชัยอัมพร


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวกนกนันท์ อินทร์จันทร์

×

นางสาวกนกนันท์ อินทร์จันทร์


สอบติด 1 คณะ

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกเรียน

เลือกเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Avatar

นางสาวเพ็ญภิช โพธิ์ไอยรา

×

นางสาวเพ็ญภิช โพธิ์ไอยรา


สอบติด 1 คณะ

-คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นางสาวเกตุญาดา สามสาลี

×

นางสาวเกตุญาดา สามสาลี


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

Avatar

นางสาวอโรชา ดวงแก้ว

×

นางสาวอโรชา ดวงแก้ว


สอบติด 2 คณะ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสาธารณสุขศาสาตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Avatar

นายพีรกานต์ จักรเพ็ชร

×

นายพีรกานต์ จักรเพ็ชร


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Avatar

นายนัฐเดชน์ ทายิดา

×

นายนัฐเดชน์ ทายิดา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Avatar

นายธนภัทร กอประเสริฐถาวร

×

นายธนภัทร กอประเสริฐถาวร


สอบติด 1 คณะ

-แพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียว เลือกเรียน

เลือกเรียน แพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียว

Avatar

นายจิรพัฒน์ หวัดสนิท

×

นายจิรพัฒน์ หวัดสนิท


สอบติด 1 คณะ

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Avatar

นางสาวนวนันท์ ตะโกภู่

×

นางสาวนวนันท์ ตะโกภู่


สอบติด 1 คณะ

-สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกเรียน

เลือกเรียน สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Avatar

นางสาวรุจิกานต์ บางวัฒนา

×

นางสาวรุจิกานต์ บางวัฒนา


สอบติด 1 คณะ

-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลือกเรียน

เลือกเรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน